MENU SUSHI MAKI SASHIMI

MENU H1
MENU H1
13.50 €
MENU H2
MENU H2
16.50 €
MENU H3
MENU H3
16.00 €
MENU H4
MENU H4
16.50 €
MENU H5
MENU H5
16.50 €
MENU H6
MENU H6
17.60 €
MENU H7
MENU H7
18.50 €
MENU H8
MENU H8
18.50 €
MENU H9
MENU H9
18.50 €
MENU H11
MENU H11
21.50 €
MENU H12
MENU H12
18.50 €